By | May 9, 2023

ชื่อโรคอัลไซเมอร์เป็นคำในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Autism Spectrum Disorder (ASD) ซึ่งเป็นหมวดหมู่ของภาวะบกพร่องทางพัฒนาการในระยะเวลาหนึ่งซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวัยเด็ก ๆ โดยทั่วไปจะเริ่มหมายถึงภาวะบกพร่องในการสื่อสาร การสัมผัสสิ่งของ และพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่สงสัยว่าสามารถเกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ได้ อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์จำเป็นต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์โดยแพทย์จะต้องรับฟังประวัติการพัฒนาพื่อประเมินความเสี่ยงและภาวะอาการในปัจจุบันของผู้ป่วย

เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ในวัยเด็กส่วนใหญ่หลายคนเชื่อว่าเป็นเนื่องจากพละกำลังผ่านพ้นการพัฒนาที่เหมาะสมเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อการดูแลเด็กมากกว่าปกติ วิธีการง่าย ๆ เช่นการสนทนากับเด็ก การช่วยเหลือสิ่งของ การสนับสนุนพัฒนาการร่างกายและการเรียนรู้จะสามารถช่วยระเบียบความสามารถการพัฒนาที่มีแต่ปกติได้ แต่ยังไม่เป็นทางการว่าสาเหตุจริงๆ ของโรคอัลไซเมอร์คืออะไร มีแนวโน้มว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสมอง อย่างไรก็ตามโรคอัลไซเมอร์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์พาหะ ติดเชื้อ หรือวัตถุอันตรายกับสมอง

วิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ขึ้นอยู่กับความรุ่งเรืองชั้นของอาการของผู้ป่วยและการเฝ้าระวังอาการที่ซ้ำซ้อนอื่น ๆ การเข้าร่วมโปรแกรมการปฏิบัติทางพุทธิปัญญา เช่น ABA therapy (Applied Behavior Analysis Therapy) สามารถช่วยลดอาการซ้ำซ้อนโดยเด่นชัดได้ โดย ABA therapy จะคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กและทำกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และควบคุมพฤติกรรมตามปกติ

การมาสู่การค้นพบยาที่เหมาะสมเพื่อโยนก้าวลอยโรคนั้นยังอยู่ในขั้นตอนทดลองและระยะเรียนรู้อยู่ โดยหลายปีหลังจากที่มีการลงทุนในงานวิจัยด้านนี้ ยังไม่มีการค้นพบยาที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างแน่นอน

FAQs

Q: โรคอัลไซเมอร์ทำให้ภาวะบกพร่องร่างกายปรากฏขึ้นได้ไหม?
A: ไม่ โรคอัลไซเมอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะบกพร่องร่างกาย

Q: เด็กระยะไหนที่อาจมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์?
A: โรคอัลไซเมอร์เป็นความผิดปกติทางพัฒนาการที่เริ่มเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ๆ ทำให้โอกาสที่เด็กทุกคนจะมีโอกาสติดเชื้อโรคนี้ได้

Q: มีความเสี่ยงที่คนมีพ่อแม่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าคนทั่วไปในการติดเชื้อโรคนี้ไหม?
A: การมีพ่อแม่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ไม่เป็นปัจจัยที่จะจำกัดการติดเชื้อโรคอัลไซเมอร์ของบุคคลอื่น

Q: วิธีการกำหนดอาการที่ถูกต้องด้วยกันของโรคอัลไซเมอร์คืออะไร?
A: วิธีการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กและประเมินค่าความเสี่ยงและอาการที่มีและคำนวณผลที่มาจากตัวสอบการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์

Q: ความสามารถทางสังคมของคนที่ติดโรคอัลไซเมอร์จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวหรือไม่?
A: ความสามารถทางสังคมของคนที่ติดโรคอัลไซเมอร์อาจไม่ปกครองคุณภาพชีวิตแบบปกติเท่าที่คนทั่วไปทำได้ แต่ผู้ป่วยสามารถหาอาชีพที่เหมาะสมในตัวได้และมีภาวะอาการที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้อย่างมีคุณภาพ