By | May 9, 2023

โรคตับอักเสบในเด็ก: สาเหตุและวิธีการรักษา

โรคตับอักเสบเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อตับอักเสบและอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นภายในระยะเวลานานๆ และโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้น โดยเด็กก็สามารถเป็นโรคตับอักเสบได้เช่นกัน โรคตับอักเสบในเด็กเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น เชื้อไวรัสที่พบในการติดเชื้อไวรัสแบบต่างๆ และยังมีแฟ็กเตอร์ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบอีกด้วย

สาเหตุของโรคตับอักเสบในเด็ก

โรคตับอักเสบในเด็กสามารถเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น เชื้อไวรัสที่เข้าไปทำลายประสิทธิภาพของตับ การติดเชิงเห่วยงอกหรือเชื้อแบคทีเรีย และยังมีตัวแฟ็กเตอร์ต่างๆ ที่สามารถเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคตับอักเสบในเด็กได้ เช่น การมีน้ำหนักเกิน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาหรือสารเคมีที่อันตรายต่อตับ ทำให้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นผลกระทบต่อการทำงานของตับ

อาการของโรคตับอักเสบในเด็ก

โรคตับอักเสบในเด็กสามารถมีอาการหรือไม่มีอาการขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคแต่ละราย โรคที่รุนแรงอาจจะมีอาการไข้สูง เหงื่อออก แน่นท้อง และมีอาการเบื่ออาหาร มีการผับผ่านอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราว ท่านอนหรือการตั้งตรงที่ผิดปกติและสีผิวหนังเปลี่ยนแปลงได้

วิธีการรักษาโรคตับอักเสบในเด็ก

การรักษาโรคตับอักเสบในเด็กมีวิธีการที่หลากหลาย แต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับความรุนแรงของโรคในแต่ละราย การรักษาโรคตับอักเสบในเด็กจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การรักษาแบบอายุขัย

การรักษาโรคตับอักเสบในเด็กแบบอายุขัยจะเน้นการดูแลประจำทุกวัน โดยการส่งเสริมการรับประทานอาหารที่พอเหมาะและคุณค่าโภชนาการ และควรหลีกเลี่ยงหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปริมาณไขมันสูงในอาหาร รวมถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2. การรักษาทางการแพทย์

กรณีที่โรคตับอักเสบในเด็กรุนแรงถึงขั้นที่จำเป็นต้องรักษาทางการแพทย์ เช่น การใช้ยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ การใช้ยาป้องกันสารเคมีที่อันตรายต่อตับ รวมถึงการติดตามผลการรักษาโดยป้องกันการเจ็บป่วยหรือการเกี่ยวข้องกับโรคตับอักเสบเพิ่มเติม

FAQs

1. เด็กวัยไหนที่จะมีโอกาสเป็นโรคตับอักเสบ?
ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดจะสามารถเป็นโรคตับอักเสบได้ แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเด็กที่มีประวัติการติดเชื้อที่รุนแรงและสูงอายุเป็นเพศชาย

2. วิธีการป้องกันโรคตับอักเสบในเด็กคืออะไร?
การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และคุณค่าโภชนาการ และการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปริมาณไขมันสูงในอาหาร

3. มีวิธีการรักษาโรคตับอักเสบในเด็กแบบไหนบ้าง?
การรักษาโรคตับอักเสบในเด็กมีให้เลือกหลายวิธี การรักษาแบบอายุขัยเน้นไปที่การดูแลประจำทุกวัน โดยต้องแก้ไขสิ่งที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นผลกระทบต่อการทำงานของตับ ส่วนการรักษาทางการแพทย์จะรูปแบบการใช้ยาต่างๆ เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อและการติดตามผลการรักษาโดยป้องกันการเจ็บป่วยหรือการเกี่ยวข้องกับโรคตับอักเสบเพิ่มเติม